วัดสายธรรมยุติกนิกาย ประเทศแคนาดา

วัดญาณวิริยา 1

เจ้าอาวาส : พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) (รก.)
ที่อยู่ : Yanviriyaram Buddhist Temple 1
2004 E. Pender East St., Hasting Vancouver, British Columbia 1 W 9 Canada
Tel. (1) 604-251-5326
Fax. (1) 604-251-5326


วัดญาณวิริยา 2

เจ้าอาวาส : พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) (รก.)
ที่อยู่ : Yanviriyaram Buddhist Temple 2
166 Cedar Ave., Richmond Hill,Ontario L4C 2 A 8 Canada
Tel. (1) 604-251-5326
Fax. (1) 604-251-5326


วัดราชธรรมวิริยาราม 1

เจ้าอาวาส : พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) (รก.)
ที่อยู่ : Wat Ratchathamviriyaram Buddhist Temple 1
11815 Dunrobin Rd., Kanata,Ottawa, K2K 1X7 Canada
Tel. (1) 905-884-0299
Fax. (1) 905-884-0299


วัดราชธรรมวิริยาราม 2

เจ้าอาวาส : พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) (รก.)
ที่อยู่ : Wat Ratchathamviriyaram Buddhist Temple 2
24694 Morrison St., Niangara Fall,Ontario, L2E 6S8 Canada
Tel. (1) 905-374-8849
Fax. (1) 905-374-8849


วัดราชธรรมวิริยาราม 3

เจ้าอาวาส : พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) (รก.)
ที่อยู่ : Wat Ratchathamviriyaram Buddhist Temple 3
12520-135 Ave, Edmonton,Alberta, T5L 3X3 Canada
Tel. (1) 403-451-955
Fax. (1) 403-451-955


วัดราชธรรมวิริยาราม 4

เจ้าอาวาส : พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) (รก.)
ที่อยู่ : Wat Ratchathamviriyaram Buddhist Temple 4
7248-25th St., Calgary,Alberta, T2C 1X1 Canada
Tel. (1) 403-279-9511
Fax. (1) 403-279-9511