การจัดพิมพ์หนังสือชุดครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

          กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จัดพิมพ์ หนังสือชุดครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยนำหนังสือ อันทรงคุณค่าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติ ปฏิปทา หลักคำสอน ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปฏิปทาของ พระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาจัดพิมพ์ใหม่ จำนวน ๕ เล่ม ประกอบด้วย

          ๑. หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เขียนโดย
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
  

เนื้อหาหนังสือกล่าวถึงข้อปฏิบัติของพระธุดงคกรรมฐาน ในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นแนวปฏิบัติในการฝึกตน เพื่อความหลุดพ้น อาทิ วิธีนั่งสมาธิภาวนา  วิธีเดินจงกรม การขบฉันของพระธุดงคกรรมฐาน การสนทนาธรรมของพระกรรมฐาน การทำวัตรสวดมนต์ของพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆ เกี่ยวกับพระกรรมฐาน เป็นต้น

          ๒. หนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน ภาคภาษาอังกฤษ (PATIPADA Venerable Acariya Mun’s Path of Practice) แปลโดย พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ

เนื้อหาหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ แปลจากหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน ซึ่งเขียนโดยหลวงตา
มหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวถึงข้อปฏิบัติของพระธุดงคกรรมฐาน ในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นแนวปฏิบัติในการฝึกตน เพื่อความหลุดพ้น แปลโดย พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ

          ๓. หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เนื้อหาหนังสือรวบรวม ชีวประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยเฉพาะในช่วงการครองสมณเพศและการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติ แบ่งเนื้อหาเป็นตอนๆ ซึ่งตอนที่มีความน่าสนใจ เช่น เกิดสมาธินิมิต พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรม
ให้ฟัง ลูกศิษย์กับอาจารย์โต้นรก-สวรรค์กัน และอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ เป็นต้น

          ๔. หนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภาคภาษาอังกฤษ (Venerable Acariya Mun Bhuuridatta Mahathera A Spiritual Biography) แปลโดย พระอาจารย์ดิค สีลรัตโน

เนื้อหาหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ แปลจากหนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น (ภาษาไทย) ซึ่งเขียนโดย
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยเฉพาะในช่วงการครองสมณเพศ และการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติ แปลโดย พระอาจารย์ดิค สีลรัตโน

          ๕. หนังสือหลักธรรมชุดศิลาจารึก เรียบเรียงโดย คณะสงฆ์วัดป่าดานวิเวก อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เนื้อหาหนังสือรวบรวมหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏในหลักศิลาจารึก ในเขตพุทธสถาน วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นธรรมะสำหรับชี้ช่องทางภาคปฏิบัติของสมณะนักปราชญ์ ท่านผู้รู้ ในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ คำสอนของเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) คำสอนของ
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต คำสอนของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์) คำสอนของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (พระธมฺมธโร ท่านพ่อลี) คำสอนของพระครูญาณทัสสี (พระปภาโส หลวงปู่คำดี) คำสอนชี้ช่องทางภาคปฏิบัติด้านจิตตภาวนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) เป็นต้น

          ทั้งนี้ ได้เผยแพร่หนังสือชุดครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ไปยังมหาเถรสมาคม คณะรัฐมนตรี ภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  เพื่อเป็นการการเผยแพร่คุณความดี วัตรปฏิบัติ และคุณูปการของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกที่มีต่อสังคมไทยและสังคมโลก ให้กว้างขวาง ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย