หนังสืออนุสรณ์ครบรอบ วาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ (complimentary)

         กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ครบรอบ วาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ (complimentary) เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวได้รวบรวม ชีวประวัติ ข้อวัตร ปฏิปทา และข้อปฏิบัติด้านอื่นๆของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยคณะศิษยานุศิษย์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตได้จาริกธุดงค์ไปปฏิบัติธรรม คำสอนหรือเทศนาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งบันทึกโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผลงานการประพันธ์ และบทความพิเศษ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กับสันติภาพ” จัดพิมพ์ ๒ ภาษา เป็นภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนโดย พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (วงศ์แสนสุข) M.D. ในเล่มเดียวกัน

          ทั้งนี้ ได้เผยแพร่หนังสืออนุสรณ์ครบรอบ วาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ (complimentary) ไปยังมหาเถรสมาคม คณะรัฐมนตรี ภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  เพื่อเป็นการการเผยแพร่คุณความดี วัตรปฏิบัติ และคุณูปการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกที่มีต่อสังคมไทยและสังคมโลก ให้กว้างขวาง ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย