กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ หัวข้อ New Normal with Peace : Meditation for Peace and Sustainable Development (ฐานวิถีชีวิตใหม่ กับสันติภาพ : สมาธิ เพื่อสันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

      เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ หัวข้อ New Normal with Peace : Meditation for Peace and Sustainable Development (ฐานวิถีชีวิตใหม่ กับสันติภาพ : สมาธิ เพื่อสันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน) เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ได้รับความเมตตาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑) พระอาทิตย์ อธิปุญโญ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ๒) พระ ม.ล. สิทธิโชค สิรินธโร (สวัสดิวัตน์) วัดพระศรีมหาธาตุ และ ๓) นายสุรเวท โตเจริญ อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการสภา Artisan เพื่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับสมาธิเพื่อสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

      การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากหลายภาคส่วนในประเทศ ประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ศิลปิน สำหรับต่างประเทศ ได้แก่ ภาคีเครือข่ายขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จำนวน ๒๐๕ ภาคีเครือข่าย จาก ๓๗ ประเทศ ทั่วโลก ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย บังคลาเทศ เบลเยียม ภูฏาน บราซิล กัมพูชา แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สาธารณรัฐเช็ก เกาหลี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กานา ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมา เนปาล เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา สวีเดน ทานแซเนีย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม โดยผ่านช่องทางการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ อาทิ การถ่ายทอดสดทาง Facebook Live  ของกรมการศาสนา สถานี TNN 2  สถานีโทรทัศน์ BMC TV นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Google meet เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามวิทยากรในการประชุม

     ข้อมูล ความคิดเห็นเห็น และบทสรุปจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางสำคัญทำให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยนำการปฏิบัติสมาธิมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในพฤติกรรมใหม่ (New Normal)  เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์โรคระบาด หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ เพื่อให้มีสติ ไม่ตื่นตระหนก คลายความวิตกกังวล จนกระทั่งสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ได้ รวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติสมาธิเป็นรากฐานในการบ่มเพาะศีลธรรม จริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในสังคมโลก ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคในสังคม อันเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development ) ที่จะช่วยให้เกิดสันติภาพแก่โลกได้อย่างแท้จริง