กิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ๑๕ นาที ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ”

                   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคีเครือข่าย
ทางพระพุทธศาสนา วัด และทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ๑๕ นาที
ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. – ๑๘.๓๐ น. ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ปฏิบัติสมาธิ โดยน้อมนำหลักคำสอน และวิธีปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการปลุกกระแสการปฏิบัติสมาธิให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ รวมถึงเพื่อใช้การปฏิบัติสมาธิ เป็นแนวทางให้เกิดความสงบภายในใจ แผ่ขยายให้เกิดสันติภาพในสังคม ประเทศ ภูมิภาค และประชาคมโลก

                   การจัดกิจกรรมในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ณ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในหลายสถานที่ ได้แก่ วัดปทุมนาราม วัดบรมนิวาส วัดพุทธบูชา วัดนายโรง ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์​  โรงพยาบาลศิริราช รวมถึงวัด/สถานปฏิบัติธรรม/หน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ การจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๖ จังหวัด รวมถึงการจัดกิจกรรม ในต่างประเทศ ณ ประเทศอังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย