กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร และประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก

           กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร และประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น
ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ได้มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยในเวลา ๐๗.๑๕ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป รับบิณฑบาต ณ ศาลาพระราชศรัทธา และพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก เริ่มในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอ่านประกาศเกียรติคุณ ภาคภาษาไทย มิสเตอร์ ชิเกรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร อ่านประกาศเกียรติคุณภาคภาษาอังกฤษ โดยมีหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน โรงเรียน สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

           คำประกาศเกียรติคุณ มีใจความสำคัญสรุปได้ว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย เป็นพระวิปัสนาจารย์ใหญ่ แห่งวงศ์กรรมฐาน อุทิศกำลังเพื่อสั่งสอนการปฏิบัติสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา กระทั่งขยายไปสู่มหาชนทั่วโลกในปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่ทั่วไปในหมู่ผู้ใฝ่ธรรม แม้ที่สุดย่อมนำมาซึ่งสันติภาพแก่โลกได้อย่างยั่งยืน ท่านยังเป็นคุรุฐานียบุคคลผุ้ประเสริฐของพระเถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นต้นสายแห่งพระอารามและสำนักจำนวนเรือนพัน ซึ่งมีฉันทจริตติดตามต่อประทีปทางปัญญา มุ่งมั่นดำเนินกรณียกิจนานา เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธธรรม ให้ไปสู่บรรดามหาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย เผ่าพันธุ์ วรรณะ ศาสนา และความเชื่อ เอื้อเฟื้อให้บังเกิดสันติภาพของปัจเจกบุคคล ขยายผลไปสู่สันติภาพในโลกได้ตราบเท่าทุกวันนี้