“เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ๑๕ นาที ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ”

      กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ๑๕ นาที ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. – ๑๘.๓๐ น. ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ และน้อมนำหลักคำสอน วิธีปฏิบัติสมาธิ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ปลุกกระแสการปฏิบัติสมาธิให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ รวมถึงเพื่อใช้  การปฏิบัติสมาธิ เป็นแนวทางให้เกิดความสงบภายในใจ แผ่ขยายให้เกิดสันติภาพในสังคม ประเทศ ภูมิภาค และประชาคมโลก ทั้งนี้ ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กำหนดศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ในหลายสถานที่ ได้แก่ วัดปทุมนาราม วัดธรรมมงคล วัดบรมนิวาส วัดพุทธบูชา วัดนายโรง ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์​  โรงพยาบาลศิริราช รวมถึงวัด/สถานปฏิบัติธรรม/หน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ