พิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

      กรมการศาสนา กำหนดจัดพิธีตักบาตร และพิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลของท่าน ณ วัดปทุมวนาราม
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของท่านในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญ
ของโลกให้ปรากฏแผ่ไพศาลสืบไป โดยขอกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์

      สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในส่วนภูมิภาค กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด จัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ กิจกรรมทางวิชาการ การเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติและผลงานฯ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมกันทั่วประเทศ