การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโกได้รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก

ได้รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์การประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายกฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น
ภูริทัตโต ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดรูปแบบ
แนวทางการจัดกิจกรรมให้เรียบร้อยเหมาะสม โดยได้จัดทำแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับกิจกรรมตามภารกิจไปดำเนินการ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมและการดำเนินการในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีกิจกรรมในการเฉลิมฉลอง

๓ ด้านที่สำคัญ ได้แก่

๑. ด้านศาสนา

๒. ด้านการจัดทำองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ

๓. ด้านส่งเสริมการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษา