โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพิ่มเติม

กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ดำเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและน้อมนำหลักคำสอน
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความระลึกถึง ทั้งนี้ การดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างการรับรู้ภายในพื้นที่ โดยติดตั้ง
ในสถานที่ เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย

๒. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อาทิ
จัดนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ หลักธรรมคำสอน ปฏิปทา พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยดำเนินการร่วมกับ วัด สถานปฏิบัติธรรม องค์กรทางศาสนา สถานศึกษา หรือเครือข่ายทางศาสนา ในพื้นที่ เป็นต้น

รายละเอียดการดำเนินโครงการเพิ่มเติมของจังหวัดกาญจนบุรี ปราจีนบุรี ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี และอุทัยธานี  ดังนี้

เพิ่มเติม