การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ครั้งที่๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ครั้งที่๑/๒๕๖๒ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทาง การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ให้เหมาะสม รวมถึงพิจารณามอบหมายภารกิจตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ทั้งนี้ ความสำคัญของการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ไม่เพียงเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเผยแพร่หลักคำสอน และวัตรปฏิบัติของท่านไปยังพระสงฆ์ ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ให้สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรม อันเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรม เฉลิมฉลอง ได้แก่ การจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี เช่น การตักบาตร การสวดมนต์เช้า-เย็น การเจริญจิตภาวนา เป็นต้น การจัดพิมพ์หนังสือ จัดการสัมมนากึ่งวิชาการ ในโรงเรียน สถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัย การผลักดันเพื่อบรรจุวิชาเกี่ยวกับศีลธรรมในหลักสูตรของเยาวชน จัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติ และผลงานธรรมะลิขิต ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในสถาบันการศึกษา และการจัดทำสารคดีชุด “ตามรอยธุดงควัตร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เผยแพร่ทางโทรทัศน์ และจัดทำ DVD “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่