วธ. จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระ “ครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”

วันที่ 17 มกราคม ๒๕๖๒ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เป็นประธานในการแถลงข่าว “วาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์วุฒิเลิศ เทวกุล ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายวีระ กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ นามของท่านได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว เนื่องด้วยท่านเป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสมัย กึ่งพุทธกาลนี้ ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม และในโอกาสอันเป็นมงคล ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาลของ
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระเถระที่ชนชาวไทยให้ความเคารพและยึดถือข้อธรรมที่ท่านได้ปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และคณะศิษยานุศิษย์ จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน อันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

๑. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น การตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

๒. จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น หนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน หนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น (ภาษาอังกฤษ) หนังสือหลักธรรมชุดศิลาจารึก เป็นต้น

๓. จัดทำสารคดีชุด ตอน ตามรอยธุดงค์พระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ

๔. จัดนิทรรศการเผยแผ่ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

๕. ผลักดันเพื่อบรรจุวิชาเกี่ยวกับศีลธรรมในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

๖. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านในวัดที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ นี้ อันเป็นวาระครบรอบ ๑๔๙ ปีชาตกาล โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ประกอบด้วย วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร วัดเลียบ  จ.อุบลราชธานี วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ วัดป่าอาจารย์มั่น จ.เชียงใหม่ วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร และวัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา.