ถ้ำสิงโต วัดทุ่งสิงโต บ้านไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ถ้ำสิงโต วัดทุ่งสิงโต บ้านไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ถ้ำสิงโต วัดทุ่งสิงโต บ้านไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
• ท่านพระอาจารย์มั่นได้แสวงหาสถานที่วิเวกทางภาคกลาง ที่ถ้ำสิงห์โต ขณะที่ท่านบำเพ็ญความเพียรอยู่นั้น ปรากฏเห็นท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ กำลังพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยู่
เมื่อมีโอกาสพบกัน ท่านพระอาจารย์มั่นได้เรียนถามท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ ซึ่งท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ ตอบว่า “เป็นอย่างนั้นจริง”