พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุพนม ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งในภาคอีสาน บรรจุพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนุตสีลเถร และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตุตเถร พระบูรพาจารย์ได้เดินทางธุดงค์มาพำนักที่พระธาตุพนม ซึ่งขณะนั้นยังรกร้าง เต็มไปด้วยเถาวัลย์ปกคลุมเหลือแต่ยอด ท่านทั้งสองได้เป็นผู้ริเริ่มปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม จนปัจจุบันกลายเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งของประเทศ