ลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่น

กองทัพธรรมพระกรรมฐาน ศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

ผู้จัดทำกราบขอขมาต่อพระเถรานุเถระ
และพระคุณเจ้าทุกท่านที่เป็นศิษยานุศิษย์

ที่สืบทอดแนวทางปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร
ที่มีภาพ แต่ไม่สามารถจะเรียงลำดับพรรษาได้ถูกต้อง

และท่านที่ไม่มีภาพ ไม่มีรายนามในที่นี้

ขอได้โปรดอโหสิกรรมในที่นี้ด้วยเทอญ